Jesteś tutaj Strona główna arrow Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.motoopinie.info
(dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.motoopinie.info, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen.
 2. Serwis www.motoopinie.info jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest ATX AUTOMOTIVE 169 Ayiou Ilarionos St, CY 1720, Nicosia, Cyprus
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od pobrania stron lub podstron serwisu www.motoopinie.info Użytkownikowi korzystającemu z portalu www.motoopinie.info nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystając ze stron serwisu www.motoopinie.info Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie www.motoopinie.info nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek firmą.
 6. Redakcja serwisu www.motoopinie.info dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, zupełność, i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 7. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Motoopinie.info

Zorganizowany Serwis (platforma informatyczna), stworzona i prowadzona przez właściciela pod domeną www.motoopinie.info, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

Regulamin

niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki motoopinie.info oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;

Opinia (treść własna)

opinia Użytkownika Serwisu lub opinia osoby korzystającej z serwisu, o podmiocie prezentowanym na łamach Serwisu której treść może być wyświetlana w serwisie.

Użytkownik

każdy podmiot, który dokonał rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Umieszczając w Motoopinie.info, opinie które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia opinii, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Motoopinie.info licencji na korzystanie z treści własnych. Umieszczając w Motoopinie.info treści właśnych Użytkownik udziela Motoopinie.info wyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tych treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do niech dostęp, za pośrednictwem sieci Internet, dokonywanie modyfikacji treści własnych w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za opinie oraz treści umieszczane przez niego w Motoopinie.info
 3. Każdy podmiot, według którego oceny treści własne (opinie) umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Motoopinie.info, za pomocą wysłania zgłoszenia na e-maila: motoopinie.info.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu Motoopinie.info w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu Motoopinie.info tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie Motoopinie.info w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 3. Motoopinie.info nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu Motoopinie.info w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Motoopinie.info

 1. Motoopinie.info zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie przez czas nieoznaczony.
 2. Nie odpowiadamy za szkody, które byłyby następstwem lub byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości serwisu Motoopinie.info Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za działania na podstawie informacji uzyskanych w serwisie Motoopinie.info
 3. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu Motoopinie.info pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Motoopinie.info nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym Motoopinie.info podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 4. Motoopinie.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie Motoopinie.info, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach Motoopinie.info, jak i za działania Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 5. Motoopinie.info nie odpowiada za to, że korzystanie z serwisu Motoopinie.info będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jak również za przydatność uzyskanych poprzez serwis Motoopinie.info informacji.
 6. Motoopinie.info zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu Motoopinie.info, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VI. Prawa autorskie

 1. Serwis Motoopinie.info, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność Motoopinie.info i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie Motoopinie.info mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Motoopinie.info oraz wyłącznie w celu określonym przez Motoopinie.info.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w Motoopinie.info, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez kontakt e-mail: motoopinie@o2.pl .
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Motoopinie.info na adres poczty elektronicznej:motoopinie@o2.pl.
 4. Motoopinie.info rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Motoopinie.info wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu Motoopinie.info można kierować pod adres e-mail motoopinie@o2.pl.
 3. Motoopinie.info zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie Motoopinie.info i są doręczane Użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie Motoopinie.info. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Motoopinie.info po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.